Bộ GDĐT thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2019.